Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik
Faculty of Mechanical and Process Engineering

Prof. Dr. Walter Müller (Dekan)
Raum: 05.1.006 Dekanebüro

Telefon:
+49 (0) 211 - 4351 3490

E-Mail:
walter.mueller@hs-duesseldorf.de


Prof. Dr. Maren Heinemann
Raum: 05.1.009

Telefon:
+49 (0) 211 - 4351 3557 (Büro)

E-Mail:
maren.heinemann@hs-duesseldorf.de
B.Eng. Peter Strucks
Raum: 05.1.018

Telefon:
+49 (0) 211 - 4351 3562 (Büro)
+49 (0) 211 - 4351 2420 (Labor)
+49 (0) 211 - 4351 2417 (Technikum)

E-Mail:
peter.strucks@hs-duesseldorf.de


Studentische Hilfskräfte
Raum: 05.E.020

Telefon: +49 (0) 211 - 4351 2420
Dipl.-Ing. Volker Leven
Raum: 05.1.018

Telefon:
+49 (0) 211 - 4351 3559 (Büro)
+49 (0) 211 - 4351 2420 (Labor)
+49 (0) 211 - 4351 2417 (Technikum)

E-Mail:
volker.leven@hs-duesseldorf.de
Dietmar Ring
Raum: 05.E.020

Telefon:
+49 (0) 211 - 4351 3561 (Büro)
+49 (0) 211 - 4351 2420 (Labor)
+49 (0) 211 - 4351 2417 (Technikum)
 
E-Mail:
dietmar.ring@hs-duesseldorf.de